Przejdź do treści

1. Projekt „Ku dobremu”

                                                                                                            Nr RPMA.09.01.00-14-a809/1
 
Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego zamieszkałe zg. z KC w województwie mazowieckim, w gminach poniżej progu defaworyzacji określonego w mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego – (załącznik Lista gmin powiatów poniżej progu de faworyzacji) i preferowane są osoby/rodziny korzystające z PO PŻ, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w wieku od 18 do 30 roku życia. Osoby z niepełnosprawnością, kobiety i osoby korzystające z PO PŻ otrzymują przy rekrutacji dodatkowe punkty.

 

2. Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji NEET”

Nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18

Celem głównym proj. jest aktywizacja zaw. 70 os. młodych (52 kobiet-K), w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących na  obszarze woj. zachodniopomorskiego w tej grupie 50% czyli 35 osób musi być wykształcenie na poziomie max Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. A 21 osób z tych 70 osób będzie zamieszkiwało obojętnie które miasta z poniższej listy: Białogard , Choszczno , Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz.

3. Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+”

                                                                                                      Nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18
Celem głównym proj. jest aktywizacja zawodowa 145 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym 90 kobiet – K) – 68 osób biernych zaw. oraz 77 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, zamieszkałych na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu KC, w szczególności zamieszkujących na obszarze/terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Białogard, Wałcz, Świdwin, Choszczno, Gryfice, Szczecinek , w wieku od 30 lat i więcej, należących do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktyw. (w tym obligatoryjnie: identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zaw. oraz kompleksowe indyw. pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i/lub poradnictwo zaw. w zakresie planowania rozwoju kariery zaw., w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji ikwalifikacji zaw.)

4. Projekt „Sukces zawodowy drogą do włączenia społecznego”

                                                                                                          Nr RPZP.07.03.00-08-0011/18-00

Celem Projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 96 osób (57K/39M) i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim wyłącznie z terenów wiejskich, poprzez zapewnienie Uczestnikom Projektu zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, odpowiadającego na potrzeby Uczestników prowadzącego do postępu w aktywizacji społecznej na poziomie 34 % UP oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 25% UP w okresie od 2019-05-01 do 2020-06-30.

5. Projekt „(Od) ważni społecznie i zawodowo”

                                                                                                    Nr RPLB.07.03.00-08-0015/18-00

Celem Projektu jest wyższa aktywność zawodowo-społeczna 96 osób (58K/38M) społecznym zamieszkujących w roz. KC na terenie województwa lubuskiego wyłączanie na obszarach wiejskich zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu Konkursu poprzez udział uczestników w kompleksowym i zindywidualizowanych formach wsparcia prowadzących do osiągnięcia poziomu efektywności społecznej na poziomie 34% uczestników projektu oraz uzyskania zatrudnienia przez min. 25% uczestników projektu.

6. Projekt „Pomorska Akademia Językowa”

                                                                                                    Nr RPPM.05.05.00-22-0118/16

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, niezależnie od ich sytuacji społecznozawodowej (zarówno do osób pozostające bez zatrudnienia, jak również pracujących poza MŚP), w tym pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść, nabyć lub uzupełnić umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje językowe.

 

7. Projekt „Akademia językowa na Pomorzu”

                                                                                                         Nr RPPM.05.05.00-22-0150/16

Celem projektu jest dostarczenie wsparcia w ramach podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz językiem niemieckim. Projekt stanowi jeden z elementów zmian realizowanych na terenie województwa pomorskiego, których celem jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy. Podstawowym elementem projektu są 120-to godzinne kursy obejmujące szkolenia z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego zakończone międzynarodowym certyfikowanym egzaminem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

8. Projekt „Kluczowe kwalifikacje dla każdego!”

                                                                                                           Nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17

Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności i kluczowych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz kwalifikacji/kompetencji cyfrowych (ICT/TIK) u minimum 80% osób spośród 144 uczestników projektu (87 kobiet i 57 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zamieszkujących powiaty województwa świętokrzyskiego o najwyższej stopie bezrobocia. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które na dzień przystąpienia do projektu są osobami w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarach  wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych na terenie jednej z poniższych gmin: powiat kielecki: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn; powiat konecki: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka); powiat opatowski: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów; powiat ostrowiecki: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; powiat skarżyski: Bliżyn.

9. Projekt „Chcemy być aktywni”

                                                                                                         Nr RPPK.08.01.00-18-0020/18-00

Projekt skierowany do 160 ( 88 kobiet i 72 mężczyzn) osób niepracujących, tj. osób bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia (w tym os. bezrobotne zarejestrowane w PUP) i/lub biernych zawodowo, osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności , które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji w celu poprawy ich zdolności do zatrudnienia.